Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och emailadress. Syftet med att behandla dessa uppgifter är för att tillförse dig med marknadsföring och information gällande våra event, produktnyheter och allmän information gällande IT säkerhet. Dina uppgifter får vi från vårt CRM-system, Security Center och de formulär du fyllt i på vår hemsida.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med våra samarbetspartners i marknadsföringssyfte. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stefan Thelberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila oss på info@holmsecurity.com. Du når vårt dataskyddsombud på stefan.thelberg@holmsecurity.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.