Demo Testa Begär offert Kontakta mig
11mars
SAMFI: 77 åtgärder för ökad IT-säkerhet
En gemensam handlingsplan för att höja hela samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi. Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och består av 77 åtgärder. Målet är att skapa långsiktiga förutsättningar för att höja nivån på informations- och cybersäkerheten i alla sektorer.
Av: Stefan Thelberg Ämnen: SAMFI

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) utgörs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Handlingsplanen bidrar till att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om planerade åtgärder på området är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder behövs. Handlingsplanen kommer att uppdateras årligen och redovisas till regeringen i mars varje år. Majoriteten av åtgärderna i årets redovisning är planerade att påbörjas eller genomföras 2019. I kommande redovisningar avser myndigheterna i SAMFI att analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs för att uppfylla målsättningarna i strategin utifrån behoven i samhället.

Summerat så åsyftar handlingsplanen att:

  • Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet
  • Öka säkerheten i nätverk, produkter och system samt stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter.

Hur möter din organisation denna handlingsplan?

På Holm Security hjälper vi våra kunder att arbeta systematiskt med IT-säkerhet för att öka säkerheten i nätverk och system. Läs mer om vår plattform här.

Läs mer på MSB:s hemsida (extern länk):
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Samlad-informations--och-cybersakerhetshandlingsplan-for-aren-20192022/

About the author
Founder and CEO of Holm Security. Stefan is one of Sweden's most prominent cyber security entrepreneurs, previously founded the Swedish Webhosting Group and Stay Secure. Stay Secure was the largest email security provider in northern Europe. He has worked with sales of IT security products towards the private and public sector for close to 20 years.

Stefan Thelberg
+46 (0)739-99 33 12
stefan.thelberg@holmsecurity.com